Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

       PIPATTI – SUKUSEURAN SÄÄNNÖT

1§ Pipatti-sukuseura, Heinola
Yhdistyksen nimi on Pipatti-sukuseura ja kotipaikka Heinola. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä sukuseura.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi. Tarkoituksen toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan
-järjestää sukukokouksia, sukupäiviä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
-tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa,
-kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimustietoa, sekä
-harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistää toimintaa.         

3§ Jäsenet
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin ja mummon kautta on sukuun kuuluva sekä avio- tai avoliiton myötä on siihen liittynyt. Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta.
Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen ja hän on maksanut liittymismaksunsa. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa. Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran varsinainen sukukokous. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella.
Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.
Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.
Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.
Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran sihteeri ja sukukokouksessa valittava varahenkilö hallituksen toimeksiannosta.

4§ Hallitus
Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika.
Hallituksen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi ja neljä muuta jäsentä.
Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä sukujen eri haarautumien mukanaoloon hallituksessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.
Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

5§ Sukuseuran nimen kirjoittaminen
Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kansaa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

6§ Tilit
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilit tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kaksi kuukautta ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää. Toiminnantarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.

7§ Sukuseuran kokousten koollekutsuminen
Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on jokaiselle jäsenelle ilmoitettava joko postitse tai sähköpostilla. Hallitus voi myös päättää kokouskutsun julkaisusta jossakin hallituksen päättämässä sanomalehdessä. Postittamisen ja julkaisemisen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

8§ Sukuseuran kokoukset
Seuran varsinainen sukukokous pidetään vähintään joka kolmas vuosi hallituksen vahvistamana päivänä huhti-syyskuun aikana.
Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun sukukokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.
Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Seuran päätökseksi tulee, 10§ tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

9§ Varsinainen sukukokous         
Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa;
5. hyväksytään kokoukselle työjärjestys;
6. esitetään pankinlähettämät tiliotteet, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta;
7. päätetään tilien vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraavalle kolmelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle;
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä;
10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja;
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta.
Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

11§ Muu päätöksen teko
Muussa päätöksen teossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.

 

©2019 sukuseura PIPATTI - suntuubi.com