Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Pipatti-sukuseura ry:n säännöt

 

 

1 §  Nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Pipatti-sukuseura ry, kotipaikka Heinola ja toimialueena koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

 

 

2 §  Tarkoitus ja toimintamuodot

 

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

 

Tarkoituksen toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

 

- järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia

- tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa

- kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa sitä jäsenten tietoon

- harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa sekä

- pitää luetteloa suvun jäsenistä

 

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan lahjoitettua tai testamentattua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia.

 

 

3 §  Jäsenet

 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään kaikki Pipatti-nimiset sekä isoäitiin asti avioliiton kautta sukuun tulleet.

 

Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus. Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan seuran kokouksessa.

 

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää seuran varsinainen sukukokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen johdosta.

 

Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

 

Jäsenen erottamisesta päättää seuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

 

Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi seurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.

 

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää sukuseuran hallitus.

 

 

4 §  Hallitus

 

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan seuran varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika.

 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi ja neljä muuta jäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä sukujen eri haarautumien mukanaoloon hallituksessa.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

 

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

 

 

5 §  Sukuseuran nimen kirjoittaminen

 

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Aina kaksi yhdessä.

 

 

6 §  Tilit

 

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kaksi kuukautta ennen seuran vuosikokouksen pitämisajankohtaa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallituskelle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

 

 

7 §  Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

 

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on jokaiselle jäsenelle ilmoitettava joko postitse tai sähköpostilla tai hallituksen päättämässä sanomalehdessä. Postittamisen ja julkaisemisen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

 

 

 

8 §  Sukuseuran kokoukset

 

Seuran varsinainen sukukokous pidetään vähintään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

 

Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

 

Seuran päätökseksi tulee, 10 § tarkoitettuja päätöksiä lukuunottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

 

 

9 §  Varsinainen sukukokous

 

Seuran varsinaisessa sukukokouksesa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus

  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntelaskijaa

  4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

  5. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta

  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle

  8. Valitaaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet

  9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 

10 §  Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

 

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määrittämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen.

 

 

11 §  Muu päätöksenteko

 

Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.

©2018 sukuseura PIPATTI - suntuubi.com